Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Privacy Statement
Voorkans Academy

Volgens de privacywetgeving moeten we goed vermelden op welke juridische gronden wij jouw gegevens beheren en gebruiken. Jouw gegevens hebben we nodig voor de juiste inschrijfgegevens voor de opleidingen en de overeenkomst die we hiervoor sluiten. We hechten veel waarde aan het beschermen van ieders privacy en (persoons)gegevens. Daarom verwerken en beveiligen wij dit heel zorgvuldig. In deze privacy statement vertellen we je welke gegevens wij gebruiken en verzamelen, met welk doel.

Het verwerken van persoonsgegevens
Voorkans Academy kan jouw gegevens verwerken omdat je gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Zo kan je ons contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als je je aanmeldt voor een opleiding of training of als je met ons wil communiceren, als je nadere informatie over onze dienstverlening wenst te krijgen, wanneer je wenst te solliciteren naar een functie binnen Voorkans Academy of indien je zaken met ons wilt doen.

Wij verwerken deze persoonsgegevens vervolgens ter uitvoering van onze dienstverlening en/of om jou te informeren. Zonder deze persoonsgegevens is het namelijk voor ons niet mogelijk uitvoering te geven aan onze dienstverlening. Jouw persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verwerking van jouw verzoek. Eventueel zouden wij ook via een derde informatie kunnen verwerven die indirect betrekking heeft op jou. Wanneer we dat doen, vragen we de desbetreffende derde te garanderen dat de informatie op een wettige manier door hen is verkregen en dat wij het recht hebben die informatie van hen te verwerven en te gebruiken.

Daarnaast zijn wij geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een bepaalde periode, uit welke landen onze bezoekers komen en welke pagina’s het meest worden bekeken. Hiertoe kunnen wij jouw IP-adres en domeinnaam registreren. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welk type browser u onze website benadert. De verkregen informatie is eigendom van Voorkans Academy.

Voorkans Academy maakt op haar website ook gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kan er ook voor kiezen de cookies uit te zetten, maar dit is wel een beperking in de gebruikerservaring van de website.

Gebruik van persoonsgegevens
Ook verzamelen wij persoonsgegevens om de door jou gevraagd informatie of dienst te leveren en de website te beheren. Voorkans Academy kan jouw persoonsgegevens ook gebruiken om je op de hoogte te houden van de diensten van Voorkans Academy. Jouw persoonsgegevens kunnen wij ook gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel onze website als onze diensten te verbeteren. Voorkans Academy heeft een wettelijke grondslag nodig om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken.

Voorkans Academy zal jouw persoonsgegevens verwerken gebaseerd op verwerkingsgronden zoals het uitvoeren van een overeenkomst, op basis van een wettelijke plicht of middels jouw toestemming. In het geval van toestemming heb je uiteraard te allen tijde het recht deze weer in te trekken. Jouw privacy wordt gerespecteerd door ons hele team. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van jouw gegevensopslag, en niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld.

Doorgifte aan derden
Voorkans Academy verkoopt, noch verhuurt noch leaset klantenlijsten aan derden. Voorkans Academy zal jouw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om: te voldoen aan een juridisch verzoek; of om de rechten of eigendom van Voorkans Academy te beschermen en verdedigen; of te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Voorkans Academy of het publiek te beschermen.

Wel kunnen de door jou verstrekte persoonsgegevens in sommige gevallen verwerkt worden door derden. Voorkans Academy kan bijvoorbeeld een leverancier inhuren om administratieve en operationele werkzaamheden uit te voeren ter ondersteuning van onze relatie. Deze leveranciers zijn gehouden aan contractuele en overige wettelijke verplichtingen om vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om te gaan en jouw privacy te respecteren. Zij hebben dan ook alleen toegang tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren. Indien verplicht zullen wij met deze derde een verwerkersovereenkomst aangaan.

Bewaren van persoonsgegevens
Het is ons uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens dat alle gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. Voorkans Academy zal persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Veiligheid van persoonsgegevens
Voorkans Academy zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van jouw persoonsgegevens. Voorkans Academy bewaart de persoonsgegevens die u aanlevert aan computerservers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen niet gemachtigde toegang, gebruik of openbaring.

Geautomatiseerde besluitvorming
Voorkans Academy neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Jouw rechten
Je hebt onder andere het recht op informatie, inzage of rectificatie, verwijdering. Als je gebruik wil maken van jouw rechten, kan je een gespecificeerd verzoek naar info@voorkansacademy.nl sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage echt door jouzelf is gedaan, vragen wij je ook om een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van jouw privacy. Voorkans Academy zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen drie dagen, op jouw verzoek reageren.

Wijzigen van de privacy statement
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Voorkans Academy zal zo nu en dan de privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Voorkans Academy raadt jou dan ook aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Voorkans Academy jouw informatie beschermt.

Contact
Voorkans Academy ontvangt graag jouw commentaar betreffende deze privacyverklaring. Als je bijvoorbeeld van mening bent dat Voorkans Academy niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kun je uiteraard altijd contact opnemen via info@voorkansacademy.nl. Voorkans Academy wil je er tevens op wijzen dat u ook de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer Voorkans Academy
Deze website is eigendom van Voorkans Academy. Op de toegang en het gebruik van deze site is deze Disclaimer en het Privacy Statement van toepassing. Door gebruik te maken van de site aanvaardt de gebruiker de voorwaarden als bepaald in de Disclaimer en het Privacy Statement van Voorkans Academy. De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Voorkans Academy. Voorkans Academy besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Voorkans Academy kan echter geen garantie geven dat de informatie op deze website juist en/of volledig is en/of blijft. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Voorkans Academy is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Voorkans Academy of door u aan Voorkans Academy door middel van de website van Voorkans Academy of anderszins langs elektronische weg. De informatie op deze website is bovendien bedoeld om algemene informatie aan geïnteresseerden te verstrekken. Deze informatie kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies. Tevens aanvaardt Voorkans Academy geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens en/of informatie verstrekt door of namens Voorkans Academy via deze website. Voorkans Academy aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Voorkans Academy garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Voorkans Academy aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor het onderscheppen of misbruiken van elektronische berichten door derden. Voorkans Academy is rechthebbende (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten) ten aanzien van alle op deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan om informatie van deze website te kopiëren, te downloaden, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Voorkans Academy. Op alle content die via de website te raadplegen is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, geluids- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan Voorkans Academy, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Je mag deze content uitsluitend gebruiken om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Voorkans Academy mag u de content niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de content dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden, tenzij zulks dwingendrechtelijk is toegestaan.

Blijf op de hoogte!

Aanmelden nieuwsbrief

Hidden

Volgende stappen: een e-mail add-on synchroniseren

Om het meeste uit je formulier te halen, raden we je aan dit formulier te synchroniseren met een e-mail add-on. Ga voor meer informatie over je e-mail add-on opties naar de volgende pagina (https://www.gravityforms.com/the-8-best-email-plugins-for-wordpress-in-2020/). Belangrijk: verwijder deze tip voordat je het formulier publiceert.
Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)